Výber z WMS služieb

Tu nájdete zoznam poskytovateľov, ktorý poskytujú WMS služby voľne alebo bezplatne. Tento zoznam sa môže meniť a priebežne dopĺňať. Za obsah a správnosť dát neberie firma Sofptlan žiadnu zodpovednosť.

Prosím informujte sa o právach použitia WMS služieb u daných poskytovateľov!

 

Ďalšie internetované stránky s WMS službami:

Národný geoportál ŠAZP

Geoportál GKÚ Bratislava

Mapportal ŠGÚDŠ

 

WMS služby:

Podkladové mapy národného geoportálu ŠAZP - dynamické: http://nipi.sazp.sk/arcgis/services/ng/rastre/MapServer/WMSServer?

Podkladové mapy národného geoportálu ŠAZP - dlaždicované: http://tiles.geop.sazp.sk/base/service?

GS Soil VÚPOP: http://sscri.vupop.sk/arcgis/services/vupop_wms/MapServer/WMSServer?

Čiastkový monitorovací systém pôdy VÚPOP: http://sscri.vupop.sk/arcgis/services/cms/cms_wms/MapServer/WMSServer?

Geologická mapa Slovenskej republiky: http://mserver.geology.sk:8399/arcgis/services/WMS/GMSR1000/MapServer/WMSServer

Hydrogeologická mapa SR: http://mserver.geology.sk:8399/arcgis/services/WMS/HG200/MapServer/WMSServer

Kontaminácia pôd: http://mserver.geology.sk:8399/arcgis/services/WMS/MKP/MapServer/WMSServer

Nerastné suroviny Slovenska: http://mserver.geology.sk:8399/arcgis/services/WMS/NS/MapServer/WMSServer

Geomorfologické členenie: http://mserver.geology.sk:8399/arcgis/services/WMS/GMC/MapServer/WMSServer

Chránené územia: http://atlas.sazp.sk/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap?ServiceName=share_protected_features

 

Voľne dostupné WMS služby zo ZBGIS: 

ZBGIS - všetky kategórie: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_wms_featureinfo/service.svc/get

Administratívne hranice: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wms_featureinfo/service.svc/get

Referenčné geodetické body: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_referencny_geodeticky_bod_wms_featureinfo/service.svc/get

Digitálny model reliéfu (DMR3.5): https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_dmr3_wms/service.svc/get

Antropogénne prvky: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_antropogenne_prvky_wms_featureinfo/service.svc/get

Výškopis: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vyskopis_wms_featureinfo/service.svc/get

Vodstvo: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vodstvo_wms_featureinfo/service.svc/get

Vegetácia: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vegetacia_wms_featureinfo/service.svc/get

Povrch: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_povrch_wms_featureinfo/service.svc/get

Letecko-navigačné informácie: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_letecko_navigacne_informacie_wms_featureinfo/service.svc/get

 

Voľne dostupné WMS služby zo ZBGIS (bez FeatureInfo):

Administratívne hranice: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wms/service.svc/get

Antropogénne prvky: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_antropogenne_prvky_wms/service.svc/get

Geografické názvoslovie: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_geograficke_nazvoslovie_wms/service.svc/get

Letecko-navigačné informácie: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_letecko_navigacne_informacie_wms/service.svc/get

Povrch: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_povrch_wms/service.svc/get

Vegetácia: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vegetacia_wms/service.svc/get

Vodstvo: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vodstvo_wms/service.svc/get

Výškopis: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vyskopis_wms/service.svc/get

ZBGIS - všetky kategórie: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_wms/service.svc/get

 

Ostatné voľne dostupné WMS služby:

Prehľady kladov mapových listov SR: https://zbgisws.skgeodesy.sk/klady_wms/service.svc/get

Základné mapy SR (ZMSR) v rastrovej forme: https://zbgisws.skgeodesy.sk/ZMSR_wms/service.svc/get

Topografické mapy (RETM) v rastrovej forme: https://zbgisws.skgeodesy.sk/RETM_wms/service.svc/get

Administratívna mapa SR (AMSR) v rastrovej forme: https://zbgisws.skgeodesy.sk/AMSR_wms/service.svc/get